Bez kategorii

Memoriał biegowy H. Puzonia 2.10- zapisy ruszają 24.09

21/09/2021

02.10 zapraszamy na trzeci bieg w ramach Cyklu „Biegiem po zdrowie 2021”:

XIV Memoriał Henryka Puzonia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci oraz młodzież w kategoriach wiekowych: 2014 i mł- 2006 oraz kobiety i mężczyzn w kategoriach wiekowych: 2005-2002, 2001-1977, 1976 i starsi

Ważne punkty regulaminu:

– zapisy będą możliwe tylko i wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń:

zgłoszenia indywidualne: zapisy ruszają w piątek 24.09.2021 i potrwają do 30.09.2021 (godzina 21:00)

https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

zgłoszenia zbiorcze (minimum 5 uczestników) z danej szkoły lub innej jednostki: zapisy ruszają w piątek 24.09.2021 i potrwają do 30.09.2021 (godzina 21:00)

http://mosir.input.com.pl

– nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu zawodów

– odbiór pasków startowych dla rocznika 2014 i mł, 2013 i 2012 od godz.9:00, dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2011 do 10:15- Stadion Zabrzeg

– dekoracje rocznikami po każdym zakończonym biegu

– rekomendujemy pobranie z naszej strony zgody na udział w biegu oraz dostarczenie wypisanej w dniu zawodów w miejscu odbioru paska startowego

Zapisy ruszają w piątek 24.09.2021 i potrwają do 30.09.2021 (godzina 21:00)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej:

1.CEL  IMPREZY:

Popularyzacja  masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa, propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach

3.TERMIN  I  MIEJSCE:

02 październik 2021 stadion im. H. Puzonia w Zabrzegu,

ul. Stadionowa 30

4.UCZESTNICTWO:

W imprezie mogą brać udział  dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz dorośli nie mający przeciwskazań lekarskich.  W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

5.KATEGORIE WIEKOWE:

dziewczęta rocznik 2014 i młodsze

chłopcy rocznik 2014 i młodsi

dziewczęta rocznik 2013

chłopcy rocznik 2013

dziewczęta  rocznik 2012

chłopcy  rocznik 2012

dziewczęta  rocznik 2011

chłopcy  rocznik 2011

dziewczęta  rocznik 2010

chłopcy  rocznik 2010

dziewczęta  rocznik 2009

chłopcy  rocznik 2009

dziewczęta  rocznik 2008

chłopcy   rocznik 2008

dziewczęta  rocznik 2007

chłopcy   rocznik 2007

dziewczęta rocznik 2006

chłopcy rocznik 2006

kobiety 2005-2002

mężczyźni 2005-2002

kobiety 2001-1977

mężczyźni 2001-1977

kobiety 1976 i starsze

mężczyźni 1976 i starsi

6. ZAPISY:

Zgłoszenia indywidualne prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: https://input.com.pl/mosir/plus/rejestracja

Zgłoszenia zbiorowe ( minimum 5 uczestników) z danej szkoły ( lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl

Login i hasło do systemu są dostępne pod numerem telefonu 32 (215 27 06 wew.23): MOSIR Czechowice-Dziedzice

Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy.

System zapisów otwarty zostanie 24.09 (piątek).

Zakończenie zapisów 30.09.2021 (czwartek) godzina 21:00

UWAGA !

>Odbiór pasków startowych dla rocznika 2014, 2013 i 2012 od godz. 9:00,

>dla kolejnych roczników pół godziny przed rozpoczęciem biegu np. rocznik 2011   

  od 10:15- stadion w Zabrzegu ul. Stadionowa 30

Brak możliwości zapisu w dniu zawodów !

8.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Indywidualnie za miejsca I-III medale , I-VI dyplomy

Dekoracje zawodników odbędą się po każdym zakończonym biegu w danym roczniku

9. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców ( 20 pkt za I miejsce , 19 za II miejsce itd. aż do 1 pkt. za XX miejsce i dalej)

10. DANE OSOBOWE:

Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia klasyfikacji generalnej każdego cyklu biegowego BIEGIEM PO ZDROWIE organizowanego przez MOSiR Czechowice-Dziedzice, a także będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkurencji, klasyfikacji wszystkich zawodników, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród. Podanie w/w informacji jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka w cyklu biegowym „Biegiem po zdrowie 2021”.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

-Podczas zawodów wszystkich uczestników ( zawodników, opiekunów, sędziów ) obowiązuje ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych wydanych przez Radę Ministrów.

-W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą zmian przepisów wprowadzonych przez poszczególne ministerstwa.

-Interpretacja regulaminu należy do organizatora, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

– Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora

– Uczestnicy zawodów nie biegają w kolcach

Program XIV Memoriału Henryka Puzonia

02 Październik 2021

Start        

10.00                   dziewczęta     2014 i młodsze                  ok. 300m

10.05                   chłopcy          2014 i młodsi                    ok. 300m

10.15                   dziewczęta     2013                                   ok. 400m

10.20                   chłopcy          2013                                   ok. 400m

10.30                   dziewczęta     2012                                   ok. 400m

10.35                   chłopcy          2012                                   ok. 400m

10.45                   dziewczęta     2011                                   ok. 400m

10.50                   chłopcy          2011                                   ok. 600m

11.00                   dziewczęta     2010                                   ok. 600m

11.05                   chłopcy          2010                                   ok. 600m

11.15                   dziewczęta     2009                                   ok. 600m

11.20                   chłopcy          2009                                   ok. 800m

11.30                   dziewczęta     2008,2007,2006            ok. 800m

11.40                   chłopcy          2008,2007,2006               ok. 1000m

11.55                   kobiety i mężczyźni 2005 i starsze/si   ok.3000m

12:30                 Zakończenie imprezy

Plakat informacyjny cyklu biegowego "Biegiem po zdrowie"