facebook czechowice dziedzice mosir
logo mosir czechowice
logo czechowice dziedzice logo bip czechowice dziedzice mosir

Deklaracja dostępności mosirczechowice-dziedzice.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mosirczechowice-dziedzice.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 11 lut 2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą z 4 kwietnia 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF
 • zdjęcia z imprez w masowej ilości stanowiące dodatek dekoracyjny bez atrybutu alt="".

Wyłączenia

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Nawigacje klawiaturą.
 • Wyświetlenie zdjęć w negatywie/czarnobiałych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 1 wrzesień 2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot zewnętrzy TT Soft Sp.z.o.o.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Homa -.
 • E-mail:w.homa@mosirczechowice-dziedzice.pl -
 • Telefon: +32 215 27 06 (wew 23) -

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot Publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotyczmanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwołcznie informuje, kiedy realizacja rządania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Reakreacji może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatynwego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Krytej Pływalni „Wodnik” – ul. Legionów 145

 • 1. Przestrzeń komunikacyjna dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • 2. Przy budynku dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • 3. W budynku dostępne są: winda, toalety i natryski przystosowane dla osób niepełnosprawnych,szatnia
 • 4. Hala basenowa wyposażona jest w podnośnik dla osób mających problemy z wejściem czy wyjściem z basenu Budynek Otwartego Kąpieliska (Lodowiska) – ul. Legionów 145
Budynek Otwartego Kąpieliska (Lodowiska) – ul. Legionów 145
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych, dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • 2. W budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
Stadion Miejski – ul. Legionów 145
 • 1. Brak barier architektonicznych dla osób przyjeżdżających samochodem prywatnym- istnieje możliwość dojazdu do drzwi wejściowych na obiekt. Na trybunach są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • 2. Stadion nie posiada miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
 • 3. W budynku dostępne są: winda oraz toaleta dla niepełnosprawnych
Stadion im. Henryka Puzonia w Zabrzegu – ul. Stadionowa 30, Zabrzeg
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych dostosowana do poruszania się dla osób niepełnosprawnych
 • 2. Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
 • 3. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Boisko piłkarskie w Ligocie – ul. Woleńska , Ligota
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych dostosowana do poruszania się dla osób niepełnosprawnych
 • 2. Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
 • 3. W budynku dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych
Boisko piłkarskie w Bronowie, park rekreacyjny w Bronowie
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych dostosowana do poruszania się dla osób niepełnosprawnych
 • 2. Przy obiekcie dostępna jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
Kajakownia – ul. Nad Białką 9, Czechowice-Dziedzice
 • 1. Przestrzeń komunikacyjna bez barier architektonicznych dostosowana do poruszania się dla osób niepełnosprawnych
 • 2. Przy obiekcie znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • 3. W budynku dostępna jest toaleta dla niepełnosprawnych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl