facebook czechowice dziedzice mosir
logo mosir czechowice
logo czechowice dziedzice logo bip czechowice dziedzice mosir

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Czechowice-Dziedzice 43-502, ul. Legionów 145 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna Karwacka rodo@mosir.czechowice-dziedzice.pl   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: Określonych przepisami prawa wynikającymi z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych wynikająca z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zadanie realizowane jest w interesie publicznym, polega na zbieraniu i przechowywaniu Pana/Pani danych osobowych w celach usług sportowo-rekreacyjnych Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są urzędy miejskie i gmin. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia oraz podpisania umowy. Pani/Pana dane: osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Kontrast