facebook czechowice dziedzice mosir
logo mosir czechowice
logo czechowice dziedzice logo bip czechowice dziedzice mosir

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI „WODNIK”
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Kryta Pływalnia „Wodnik” przy ul. Legionów 145, jest obiektem Gminy
  Czechowice-Dziedzice, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Legionów 145, zwanym dalej MOSiR.
 2. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu według ustalonego z zarządcą harmonogramu.
 3. Ogólna liczba przebywających w strefie basenowej nie może przekraczać jednocześnie 100 osób.
 4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.
 5. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, harmonogramem zajęć zarezerwowanych dla grup zorganizowanych i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.
 6. Strefa Basen zaczyna się od momentu przejścia przez bramkę obrotową przy kasie, przez przyłożenie paska do czytnika wejściowego.
  Strefa Sauna zaczyna się od momentu otwarcia drzwi przez przyłożenie paska do czytnika do pomieszczenia saun. Wyjście ze strefy sauna następuje przez przyłożenie paska do czytnika przy drzwiach wyjściowych ze strefy. Przyłożenie paska do czytnika wejściowego na strefę Sauna zatrzymuje czas pobytu na strefie BASEN, jednocześnie uruchamiając czas pobytu na strefie SAUNA.
 7. Wejście na strefę basen jest możliwe tylko dla osób posiadających bilet – pasek.
 8. Wchodząc na strefę Basen należy pobrać pasek oraz zgłosić w kasie:
  – rodzaj biletu (przysługujące zniżki potwierdzone odpowiednim dokumentem),
  – sposób otwarcia rachunku (jeden rachunek dla kilku osób, jeden rachunek dla jednej osoby);
  UWAGA: osoby wchodzące na jeden rachunek dla kilku osób zobowiązane są do jednoczesnego opuszczenia strefy basenowej i dokonania wspólnej (jednorazowej) opłaty;
  – dla grup zorganizowanych zasady wejścia i rozliczeń określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Czas pobytu mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę systemu obsługującego pływalnię przy użyciu paska pobranego w kasie do momentu jego rozliczenia. Opłata za pobyt na basenie pobierana jest wg cennika po rozliczeniu paska przy wyjściu. Po zwrocie paska należy niezwłocznie opuścić strefę basen.
 10. Wchodzący, przed wejściem na strefę basen (strefa czystego obuwia) zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe, w których nie należy wchodzić do wody. Obuwie zewnętrzne należy zostawić w szatni do tego przeznaczonej.
 11. Korzystanie z szatni dla osób niepełnosprawnych jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu obsłudze kasy. Aby otrzymać w/w szatnię należy okazać dokument upoważniający do korzystania z szatni przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.
 12. Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratowników pełniących funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenów i pomieszczeń przyległych.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  – palenia tytoniu, e-papierosów itp. oraz spożywania napojów alkoholowych,
  – wstępu za bramkę wejściową bez wykupionego biletu,
  – kąpieli nago (pod prysznicami, na hali basenowej oraz w saunie),
  – wprowadzania zwierząt,
  – przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  – pływania w szkłach kontaktowych,
  – pływania w szortach,
  – posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (w tym biżuterii),
  – przebywania na hali basenowej w ubraniu (nie pływający opiekunowi grup zorganizowanych mogą przebywać w zamiennym stroju sportowym),
  – czytania prasy i książek
  – spożywania artykułów żywnościowych na saunach oraz w strefie BASEN,
  – wszczynania fałszywych alarmów,
  – używania gwizdka,
  – nurkowania i pływania ze sprzętem specjalistycznym i w płetwach bez zgody ratowników,
  – wstępu osobom chorym na choroby zakaźne, choroby skórne (grzybice, brodawice, rumień, róże itp.) oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  – otwarte skaleczenia,
  – trudno gojące się rany,
  – wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  – golenia się i prania odzieży w umywalkach,
  – niszczenia mienia krytej pływalni,
  – prowadzenia zajęć nauki pływania bez zgody administratora pływalni
 14. Obowiązkiem osoby korzystającej z pływalni jest:
  – zmiana obuwia w holu wejściowym obiektu na obuwie basenowe – klapki,
  – pobranie w kasie paska do szafki w szatni,
  – używanie czystego stroju kąpielowego,
  – przebranie się w strój kąpielowy (strój/kąpielówki przylegające do ciała),
  – pozostawienie odzieży w szafce we właściwej szatni,
  – umycie całego ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp w brodziku przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC przy hali basenowej),
  – podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni i opiekunów,
  – zachowanie czystości i porządku na hali basenowej, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni.
 15. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  – biegania i wpychania do wody innych użytkowników,
  – wrzucania do wody przedmiotów,
  – niszczenia wyposażenia,
  – zanieczyszczania wody basenowej,
  – używania mydła i środków chemicznych,
 16. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji (wanna z hydromasażem, sauna) ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie kryta pływalnia MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 17. W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, pod rygorem usunięcia z terenu obiektu, bez zwolnienia z opłaty za bilet.
 18. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu krytej pływalni. Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych.
 19. Na sygnał dźwiękowy (trzy gwizdki) lub polecenie ratownika, korzystający z basenów powinni natychmiast wyjść z wody.
 20. Korzystający ze zjeżdżalni, sauny czy wanny z hydromasażem (jacuzzi) podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom lub instrukcjom, umieszczonym przy tych urządzeniach, a owe regulaminy powinny być obowiązkowo przestrzegane.
 21. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pływalni z opiekunem, jeżeli wymaga tego orzeczenie.
 22. Wszelkie skaleczenia i urazy należy zgłosić niezwłocznie ratownikowi. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
 23. Wnioski oraz skargi należy zgłosić w kasie pływalni lub kierownikowi obiektu.
 24. Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odbywają się po zawarciu umowy lub uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR, wg ustalonego harmonogramu i prowadzone są przez opiekunów w zamiennym stroju sportowym.
 25. Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za osoby biorące udział w zajęciach od momentu przejścia przez bramkę wejściową przy kasie do momentu wyjścia, co zawarto również w regulaminie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 26. Osoby korzystające z hali basenowej zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tychże szafek. MOSiR nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.
 27. Na terenie Basenu (całość obiektu) na podstawie art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 6. lit b i f RODO funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami basenu oraz terenem wokół basenu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację wizyjną – monitoring. Regulamin monitoringu stanowiący oddzielny dokument określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.
  Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom, uczestnikom imprez oraz pracownikom.
  Monitoring nie służy do dochodzenia roszczeń innych niż związanych z w/w ochroną.
 28. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu do zaleceń służb porządkowych lub pracowników krytej pływalni mogą zostać wyproszone z terenu obiektu bez zwolnienia z opłaty za bilet.
 29. Za bezpieczeństwo klientów korzystających z krytej pływalni odpowiadają ratownicy.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Grupa zorganizowana (placówki oświatowe, kluby sportowe, stowarzyszenia itp.) uzyskuje wpis do harmonogramu zajęć pływalni składając pisemny wniosek zawierający między innymi:
  a/ dane do wystawienia faktury,
  b/ określenie formy płatności oraz płaconej stawki VAT,
  c/ określenie ilości uczestników,
  d/ określenie proponowanego terminu zajęć.
 2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
 3. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności opiekuna grupy i ratowników.
 4. Opiekun po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z PROWADZĄCYM zmianę ratowników celem ustalenia zasad kąpieli.
 5. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą i wychodzą na zajęcia równocześnie z opiekunem.
 6. Opiekun prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach.
 7. Opiekun bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych przez cały czas ich przebywania na terenie krytej pływalni. Zobowiązany jest wejść na teren szatni oraz nieckę basenową razem z całą grupą przygotowany do prowadzenia zajęć.
 8. Opiekun odpowiedzialny jest również za właściwe zachowanie się członków grupy w innych pomieszczeniach krytej pływalni (wc, bufet, hol wejściowy, hol kasowy) oraz przed wejściem do budynku pływalni.
 9. Grupy korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do szatni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Za pasek uprawniający do wejścia na basen powierzony uczestnikom grup odpowiada opiekun grupy. Komplet pasków pobiera i zwraca opiekun grupy.
 11. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić halę pływalni.
 12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
 13.  Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi pełniącemu dyżur. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
 14. Ilość uczestników grupy należy ustalić z kierownikiem obiektu przed dokonaniem rezerwacji wejścia.

III. BASEN SPORTOWY – ZASADY

 1. Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach w ruchu prawostronnym.
 2. Obowiązuje zakaz siadania na linach oddzielających tory.
 3. Oznaczenie:
  TOR 3 – przeznaczony jest dla klientów pływających szybko,
  TORY 1-2-4-5-6 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne.
 4. Tory basenu 1, 5, 6 mogą być czasowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Dyrektora może być czasowo zarezerwowany również tor 4.
 5. Wejście do basenu dozwolone jest wyłącznie po drabinkach znajdujących się na torze 1 i 6.
 6. Ratownicy mają prawo zabronić pływania w płetwach, gdy zaistnieje sytuacja zbyt dużej liczby osób na torach.
 7. Należy stosować się do rezerwacji poszczególnych torów wg ustalonego grafiku.
 8. Sprzęt pływacki (np. deski) należy odkładać na właściwe miejsce.
 9. Obowiązuje zakaz skoków do wody z nabrzeża.
 10. Obowiązuje zakaz przebywania w basenie dzieci nieumiejących pływać (w rękawkach i kółkach).
 11. Wszystkie, nie objęte niniejszym regulaminem sprawy sporne, dotyczące basenu sportowego pod nieobecność kierownika reguluje ratownik obecny na zmianie.

IV. BASEN REKREACYJNY – ZASADY

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci do 7 roku życia bez opieki osoby pełnoletniej. Dzieci do 3 r. ż. bezwzględnie muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 2. Obowiązuje zakaz skoków do wody.
 3. Obowiązuje zakaz zasłaniania oraz dotykania urządzeń zasysających wodę znajdujących się w basenie.
 4. Wejście do basenu rekreacyjnego dozwolone jest wyłącznie po schodkach.
 5. Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, powinny być zaopatrzone w koła lub rękawki.
 6. Obowiązuje zakaz pływania pod wodą.
 7. Bicze i inne atrakcje wodne włączane i wyłączane są przez ratowników.
 8. Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych pompowanych zabawek uniemożliwiających dokładne obserwacje lustra wody przez ratowników.
 9. W przypadku częściowej rezerwacji basenu, część zarezerwowana jest oddzielona liną. Klienci mogą przebywać w pozostałej części, lecz atrakcje wodne mogą być wyłączone.
 10. Wszystkie, nieobjęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące basenu rekreacyjnego pod nieobecność kierownika rozstrzyga Ratownik obecny na zmianie.

V. BRODZIK – ZASADY

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci do siódmego roku życia bez opieki osoby dorosłej.
 2. Dzieci nie umiejące pływać powinny być zaopatrzone w kółka lub rękawki.
 3. Obowiązuje zakaz wskakiwania do brodzika.
 4. Dzieci do trzeciego roku życia obowiązkowo muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 5. Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiedzialność ponosi opiekun.

VI. WANNA Z HYDROMASAŻEM – ZASADY

 1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiada opiekun.
 3. Dzieci do trzeciego roku życia obowiązkowo muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut.
 5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej wewnątrz wanny,
  maksymalnie 4 osoby.
 6. Korzystającym z wanny nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 7. Osoby z nadciśnieniem i osoby wrażliwe na zmiany temperatur, nie powinny po
  korzystaniu z wanny, wchodzić do basenu sportowego (znaczna różnica temperatury wody).
 8. Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do wanny.

VII. ZJEŻDŻALNIA – ZASADY

Zjeżdżalnia jest częścią krytej pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
Wymiary zjeżdżalni: długość 60 m, średnica ślizgu 100 cm
W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:

 1. Zachować ostrożność na schodach do zjeżdżalni i przy wchodzeniu na platformę startową. Na podeście startowym powinna znajdować się tylko jedna osoba.
 2. Sprawdzić przed zjazdem czy do ślizgu dopływa woda. Zjazd bez dopływu wody jest zabroniony.
 3. Zjeżdżać pojedynczo stosując się do sygnalizacji świetlnej:
  – światło czerwone STOP – ZAKAZ ZJAZDU,
  – światło zielone START – WOLNY ZJAZD.
 4. Przed wykonaniem zjazdu należy sprawdzić czy poprzednia osoba zakończyła
  zjazd w basenie hamownym.
 5. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 6. Zjeżdżać można siedząc lub leżąc na plecach nogami do przodu.
 7. Po wykonaniu ślizgu do basenu hamownego, niezwłocznie go opuścić, robiąc miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.

Należy przestrzegać następujących zasad:

 1. Ze zjeżdżalni samodzielnie korzystać mogą osoby powyżej 7 lat.
 2. Dopuszcza się zjazd dzieci w wieku do 7 lat wraz z osobą pełnoletnią.
 3. Korzystających ze zjeżdżalni obowiązuje strój kąpielowy bez zapięć guzikowych lub suwakowych.
 4. Przed wejściem do zjeżdżalni należy zdjąć okulary, łańcuszki, wisiorki itp.,
 5. Podporządkować się poleceniom ratowników, opiekunów i pracowników pływalni.

Zabrania się:

 1. Biegania po schodach zjeżdżalni.
 2. Wykonywania ślizgów grupowych.
 3. Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu.
 4. Zjeżdżania w pozycjach „głową w dół”, na stopach, na kolanach, na stojąco.
 5. Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
 6. Wchodzenia po ślizgu zjeżdżalni „pod prąd”.
 7. Stwarzanie sytuacji zagrażających własnemu zdrowiu i życiu i innym osobom.
 8. Wnoszenie na zjeżdżalnię ciężkich i ostrych przedmiotów.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE W/W ZASAD NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ ZE ZJEŻDŻALNI.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Przed korzystaniem z saun:
  – należy umyć ciało pod prysznicem i dokładnie wytrzeć
  – zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  – zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  – zdjąć obuwie basenowe.
 2. W saunie suchej należy usiąść lub położyć się na ręczniku. Ręcznik powinien być tak rozłożony, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 3. W saunach można pozostać tak długo, jak długo odczuwana jest przyjemność (zalecany jeden cykl do 15 minut). Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub samopoczucia w czasie korzystania z saun, należy niezwłocznie włączyć dzwonek alarmowy, znajdujący się wewnątrz sauny.
 4. W saunie, nie należy przeszkadzać innym głośną rozmową.
 5. Po wyjściu z saun należy schłodzić swoje ciało pod natryskiem lub skorzystać ze zbiornika z zimną wodą.
 6. Dzieci do lat 14 oraz osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym samodzielne korzystanie przebywają w saunach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Opłata za korzystanie z saun naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłata za niezalogowanie się do sauny pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 8. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Regulacja temperatury i wilgotności w saunach należy do obsługi. Nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów.
 10. W saunach zabrania się:
  – umieszczania przedmiotów łatwopalnych na lub w pobliżu elementów grzejnych,
  – dotykania gorącego pieca i innych gorących elementów,
  – nieuzasadnionego wzywania pomocy przyciskiem alarmowym.
 11. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez ratowników i pracowników MOSiR.
 12. Korzystanie z saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

IX. ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KARNETÓW.

 1. Sprzedaż karnetów dla klientów indywidualnych odbywa się w kasie w godzinach otwarcia pływalni.
 2. Realizacja zamówień karnetów oraz doładowań dla firm i instytucji odbywa się w kasie pływalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 – 1400. Doładowania większej ilości karnetów (powyżej 10 szt.) nie są realizowane „na poczekaniu”, odbiór doładowanych karnetów będzie możliwy nie później niż w kolejny dzień roboczy.
 3. Karnet nie posiada terminu ważności na wykorzystanie środków.
 4. Przy pierwszym zakupie karnetu obowiązuje, zgodna z cennikiem, opłata za kartę.
 5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego karnetu oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków na karnecie.
 6. Z jednego karnetu może korzystać kilka osób jednocześnie.
 7. Osoby wchodzące na podstawie karnetu, proszone są o jego okazanie przed wejściem/zamówieniem biletu.
 8. Każdą osobę wchodzącą na podstawie karnetu obowiązuje Regulamin Pływalni.

X. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety (68 lub 128 minut pobytu) pobierana jest według cennika i nie podlega zwrotowi.
 2. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili oddania paska obsłudze kasy przy wychodzeniu.
 3. Dopłata za pobyt w strefie płatnej powyżej zadeklarowanego czasu pobytu, naliczana jest według cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością do minuty.
 4. Po rozliczeniu pobytu na basenie i oddaniu paska należy niezwłocznie opuścić strefę basen (strefa płatna).
 5. Rozliczanie pobytu na hali basenowej odbywa się w oparciu o obowiązujący
  cennik usług.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia (w szatni i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
 3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 4. Za zgubienie lub uszkodzenie paska, obowiązuje opłata zgodna z cennikiem, którą należy uiścić w kasie pływalni.
 5. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikom kasy obiektu.
 6. W razie zniszczenia mienia (deski, rękawki, kółka, szafki, itp.) przez użytkownika należy sporządzić protokół szkody z dokładnym opisem szkody i danymi sprawcy zdarzenia (hala basenowa- ratownicy, szatnie i hole- firma sprzątająca, kasjerka).
 7. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu krytej pływalni „WODNIK”.

XII. NADZÓR

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu i nie stosujące się do zaleceń personelu, ratowników będą wypraszane z terenu pływalni ponosząc koszty zakupu biletu.
 2. Personel oraz ratownicy mogą czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających.
 3. Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora MOSiR lub kierownika.
 4. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz prowadzenia akcji promocyjnych jest możliwe odpłatnie po uzyskaniu zgody dyrektora MOSiR w uzgodnieniu miejsca ich umieszczenia z kierownikiem obiektu.
 5. Wszelkie zażalenia użytkownicy obiektu mogą zgłaszać kierownikowi lub wpisać się do książki skarg i wniosków, która znajduje się w kasie obiektu.

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Krytej Pływalni
„Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach

REGULAMIN
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE USŁUG REKREACYJNO-RUCHOWYCH NA OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI ,,WODNIK” W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na krytej pływalni „Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach zwanych dalej Podmiotem – obowiązuje regulamin krytej pływalni „Wodnik” oraz niniejszy regulamin.
 2. Podmioty mogą prowadzić usługi rekreacyjno – ruchowe w zakresie:
  – zabawy w wodzie z maluchami,
  – nauki i doskonalenia pływania (szkółki pływackie, indywidualna nauka pływania),
  – aqua aerobiku.
 3. Usługi rekreacyjno-ruchowe mogą prowadzić podmioty, które:
  – złożyły pisemny wniosek o zapotrzebowanie wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – przedłożyły kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  – przedstawiły wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia
  – przedstawiły aktualną polisę ubezpieczeniową OC wraz z oświadczeniem o przejęciu odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie lub mieniu,
  – uzyskały pisemne pozwolenie lub zawarły umowę z MOSiR,
  – uzyskały wpis do harmonogramu zajęć pływalni.
 4. Kierownik udostępnia podmiotom tor basenu rekreacyjnego, tory basenu sportowego wraz z szatniami, a za udostępnienie pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym na krytej pływalni „Wodnik”.
 5. Grafik zajęć prowadzonych przez podmioty należy uzgodnić z kierownikiem. W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (ferie, wakacje, przerwa świąteczna) podmioty nie prowadzą działalności dla grup na obiekcie. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) istnieje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem.
 6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauki i doskonalenia pływania w szkółkach pływackich zobowiązany jest:
  – odebrać uczestników zajęć przy bramce wejściowej przy kasie,
  – rozdać uczestnikom zajęć paski uprawniające do wejścia na basen,
  – sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach,
  – zapewnić opiekę na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa).
  – wejść na teren szatni oraz nieckę basenową razem z uczestnikami zajęć przygotowany do ich prowadzenia,
  – odprowadzić uczestników zajęć do bramki wyjściowej po zakończonych zajęciach,
  – zwrócić komplet pasków pobranych przed zajęciami
 7. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauki i doskonalenia pływania w ramach zajęć indywidualnej nauki pływania zobowiązany jest:
  – zapewnić opiekę podopiecznemu na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa)
  – uczestników zajęć odebrać przy bramce wejściowej przy kasie, zapewnić mu opiekę na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa) oraz odprowadzić po zajęciach do bramki wyjściowej.
 8. Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie uczestników zajęć oraz za właściwe ich zachowanie w pomieszczeniach szatni, pryszniców, korytarzach, hali basenowej odpowiedzialny jest podmiot prowadzący zajęcia.
 9. Instruktorzy podmiotów prowadzący zajęcia winni posiadać koszulkę z napisem
  np. „instruktor/trener/opiekun” lub „szkoła pływania/nazwa podmiotu”.
 10. Nieprzestrzeganie przez podmioty niniejszego regulaminu wiąże się z odsunięciem danego podmiotu od prowadzenia usług rekreacyjno-ruchowych na obiekcie krytej pływalni „Wodnik”.
 11. Dane podmiotu (imię i nazwisko, nazwę szkoły pływania, telefon kontaktowy) zostaną udostępnione na tablicy informacyjnej na terenie Krytej Pływalni oraz stronie internetowej MOSiR.