facebook czechowice dziedzice mosir
logo mosir czechowice
logo czechowice dziedzice logo bip czechowice dziedzice mosir

 Załącznik nr 1
do zarządzenia nr  15/2016
Dyrektora MOSiR
w Czechowicach-Dziedzicach

REGULAMIN  KRYTEJ  PŁYWALNI „WODNIK” W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.    Kryta Pływalnia „Wodnik” przy ul Legionów 145  jest obiektem Gminy
Czechowice-Dziedzice, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Legionów 145, zwanym dalej MOSiR.

2.    Pływalnia jest czynna:
– w dni powszednie            od 7 30 do 22 00
– w soboty, niedzielę, i święta        od 8 00 do 22 00

3.    Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane według ustalonego harmonogramu.
   
4.    Ogólna liczba  przebywających w strefie basenowej nie może przekraczać 90 osób na jednej godzinie.
                                       
5.    Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką                    i nadzorem osób pełnoletnich.
 
6.    Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, grafikiem zajęć pływalni i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych  oraz bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu.

7.    Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 
8.     Wchodząc na halę basenową (strefa basen) by otrzymać pasek uprawniający do wejścia należy zgłosić w kasie :
    – czas i zgodną z cennikiem formę korzystania ( przysługujące zniżki),
– sposób otwarcia rachunku (jeden rachunek dla kilku osób, jeden rachunek dla jednej osoby, formę płatności); UWAGA: osoby wchodzące na jeden rachunek dla kilku osób zobowiązane są do jednoczesnego opuszczenia strefy basenowej i dokonania wspólnej (jednorazowej) opłaty;
– opuszczając strefę basen oddajemy pasek, następuje rozliczenie czasu pobytu.
9.    Wejście na strefę basen jest możliwe tylko dla osób posiadających bilet (pasek).
Strefa basen zaczyna się od momentu przejścia przez bramkę obrotową przy kasie. Wejście następuje przez przyłożenie paska do czytnika przy bramce obrotowej.
Strefa sauna zaczyna się od momentu otwarcia drzwi do pomieszczenia sauny. Wejście oraz wyjście następuje przez przyłożenie paska do czytnika przy drzwiach. Z sauny mogą korzystać tylko osoby korzystające z basenów.

10.    Wchodzący przed wejściem na strefę basen (strefa czystego obuwia) zobowiązani są do zmiany obuwia na klapki basenowe, w których nie należy wchodzić do wody. Obuwie zewnętrzne należy zostawić w szatni do tego przeznaczonej.

11.    Czas pobytu w hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę systemu obsługującego pływalnię przy użyciu paska pobranego w kasie do momentu jego rozliczenia.  Opłata za pobyt na basenie pobierana jest wg cennika po rozliczeniu paska przy wyjściu. 

12.    Korzystanie z szatni dla osób niepełnosprawnych jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru obsłudze kasy. Aby otrzymać w/w szatnię należy poinformować o tym obsługę kasy przed otrzymaniem paska uprawniającego do wejścia.

13.    Zajęcia na pływalni mogą się odbywać tylko w obecności ratowników  pełniących funkcje nadzoru w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz przestrzegania regulaminu w obrębie hali basenów i pomieszczeń przyległych .

14.    Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :

– palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych,
– wstępu za bramkę wejściową bez wykupionego biletu,
– kąpieli nago ( pod prysznicami, na hali basenowej  oraz w saunie),
– wprowadzania i przebywania zwierząt,
– przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub środków odurzających,
– pływania w szkłach kontaktowych,
– pływania w szortach,
– posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (w tym biżuterii),
– przebywania na hali basenowej w ubraniu,
– czytania prasy i książek
– spożywania artykułów żywnościowych na hali basenów, szatniach, saunach oraz innych miejscach strefy basen,
– wszczynania fałszywych alarmów,
– nurkowania i pływania ze sprzętem specjalistycznym i w płetwach bez zgody ratowników,
– wstępu osobom chorym na choroby zakaźne, skórne oraz osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
– wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
– golenia się i prania odzieży w umywalkach,
– niszczenia mienia krytej pływalni.

15.      Obowiązkiem osoby korzystającej z pływalni jest :

– zmiana obuwia w holu wejściowym obiektu na obuwie zamienne ( zalecane klapki),
– pobranie w kasie paska aktywnego do szafki w szatni,
– używanie czystego stroju kąpielowego,
– przebranie się w strój kąpielowy ( dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała),
– pozostawienie odzieży w szafce we właściwej szatni,
– umycie całego ciała pod natryskiem oraz odkażenie stóp w brodziku przed wejściem do wody ( także po skorzystaniu z WC przy hali basenowej),
– podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni i opiekunów,
– zachowanie czystości i porządku na hali basenowej, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni.

16.    Na terenie hali basenowej  zabrania się:

– biegania i wpychania do wody innych użytkowników,
    – wrzucania do wody przedmiotów obcych,
    – niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,
    – używania mydła  i środków chemicznych,
   
17.    Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na :

– spożycie  alkoholu lub środków odurzających,
– agresywne zachowanie się.
– choroby skóry, grzybice, brodawice, rumień, róże itp.;
– otwarte skaleczenia,
– choroby zakaźne,
– trudno gojące się rany,
– brak higieny osobistej,
– epilepsję (bez opiekuna),
– częste infekcje dożylne na kończynach,
– trudności w oddychaniu,
– zaburzenia równowagi,

18.    Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ( wanna z hydromasażem, sauna) ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.  Za skutki zdrowotne przebywania na obiekcie kryta pływalnia   MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

19.        Każdego korzystającego z pływalni obowiązuje dokładne umycie ciała pod  natryskiem oraz przejście przez brodzik do płukania nóg przed wejściem na halę basenową ( także po skorzystaniu z WC przy hali basenowej).

20.        W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju, pod rygorem usunięcia z terenu obiektu, bez zwolnienia z opłaty za bilet.
 
21.        Korzystający z pływalni są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników dyżurnych.

22.        Na sygnał dźwiękowy, (trzy  gwizdki ) lub polecenie ratownika, korzystający z basenów powinni natychmiast wyjść z wody.

23.        Korzystający ze zjeżdżalni, sauny czy wanny z hydromasażem  podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom lub instrukcjom, umieszczonym przy tych urządzeniach, a owe regulaminy powinny być obowiązkowo przestrzegane .

24.    Jeżeli wymaga tego orzeczenie, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pływalni  z opiekunem.
   
25.        Wszelkie skaleczenia, urazy osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić niezwłocznie ratownikowi. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.

26.    Wnioski oraz ewentualne skargi  należy zgłosić w kasie pływalni lub kierownikowi.

27.    Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odbywają się po zawarciu umowy lub uzyskaniu zgody Dyrektora MOSiR, wg ustalonego harmonogramu i prowadzone są przez opiekunów w stroju sportowym. 

28.    Opiekun grupy zorganizowanej odpowiada za osoby biorące udział w zajęciach od momentu przejścia przez bramkę wejściową przy kasie do momentu wyjścia,   zgodnie z niniejszym regulaminem, a w szczególności z zasadami korzystania z pływalni  przez  grupy zorganizowane, oraz regulaminem dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowiącym  załączniku nr 1  do niniejszego regulaminu.

29.    Osoby korzystające z hali basenowej zobowiązane są do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach, szafkach w szatniach i zamykania tychże szafek. MOSiR nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szafkach.

30.    Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu do zaleceń służb porządkowych lub pracowników krytej pływalni mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwolnienia z opłaty za bilet.
31.   Za bezpieczeństwo klientów korzystających z krytej pływalni odpowiadają ratownicy.
32.  Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad    przestrzeganiem regulaminu krytej pływalni. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania się jego nakazom.

33.   Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego  na osoby trzecie.
 II.    ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI  PRZEZ  GRUPY ZORGANIZOWANE :

1.    Grupa zorganizowana (placówki oświatowe, kluby sportowe, stowarzyszenia itp.) uzyskuje wpis do harmonogramu zajęć pływalni składając pisemny wniosek zawierający między innymi :
a/ dane do wystawienia faktury,
b/ określenie formy płatności oraz płaconej stawki VAT,
c/ określenie ilości uczestników,
d/ określenie proponowanego terminu zajęć.

2.    Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia.
3.    Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności opiekuna grupy i ratowników.
4.    Opiekun po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z szefem zmiany ratowników celem ustalenia zasad kąpieli.
5.    Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą i wychodzą na zajęcia równocześnie z opiekunem.
6.    Opiekun prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach.
7.   Opiekun  bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych przez cały czas ich przebywania na terenie krytej pływalni. Zobowiązany jest wejść na teren szatni oraz nieckę basenową razem z całą grupą przygotowany do prowadzenia zajęć.
8.    Opiekun odpowiedzialny jest również za właściwe zachowanie się członków grupy w innych pomieszczeniach krytej pływalni (wc, bufet, hol wejściowy, hol kasowy) oraz przed wejściem do budynku pływalni.
9.    Grupy korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do szatni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
10.     Za pasek uprawniający do wejścia na basen powierzony uczestnikom grup odpowiada opiekun grupy. Komplet pasków pobiera i zwraca opiekun grupy.
11. Po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić halę pływalni.
12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz różnego rodzaju nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi pełniącemu dyżur. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
14. Maksymalne dopuszczalne obciążenie hali basenowej wynosi 90 osób. Obsługa pływalni w każdej chwili może ograniczyć ilość osób przebywających na hali basenowej.III. BASEN SPORTOWY – ZASADY:

1.    Pływanie odbywa się na wyznaczonych torach w ruchu prawostronnym.
2.    Obowiązuje zakaz siadania na linach oddzielających tory.
3.    Oznaczenie:
TOR 3 – przeznaczony jest dla klientów pływających szybko,
TORY 1-2-4-5-6 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne.
4.    Tory basenu 1, 5, 6 mogą być czasowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania.
5.  Wejście do basenu dozwolone jest wyłącznie po drabinkach znajdujących się na torze 1 i 6.
6.    Ratownicy mają prawo zabronić pływania w płetwach gdy zaistnieje sytuacja zbyt dużej liczby osób na torach.
7.    Należy stosować się do rezerwacji poszczególnych torów wg ustalonego grafiku.
8.    Sprzęt pływacki ( np. deski) należy odkładać na właściwe miejsce.
9.    Obowiązuje zakaz skoków do wody z nabrzeża.
10. Obowiązuje zakaz przebywania w basenie dzieci nie umiejących pływać (w rękawkach i kółkach).
11.Wszystkie, nie objęte niniejszym regulaminem sprawy sporne, dotyczące basenu sportowego pod nieobecność kierownika reguluje ratownik obecny na zmianie.

IV. BASEN REKREACYJNY – ZASADY:

1.    Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania dzieci do 7 roku życia bez opieki. Dzieci do 3 roku życia bezwzględnie muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
2.    Obowiązuje zakaz skoków do wody.
3.    Obowiązuje zakaz zasłaniania oraz dotykania urządzeń zasysających wodę znajdujących się w basenie.
4.    Wejście do basenu rekreacyjnego dozwolone jest wyłącznie po schodkach.
5.    Dzieci nie umiejące pływać mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, powinny być zaopatrzone w koła  lub rękawki.
6.    Obowiązuje zakaz pływania pod wodą.
7.    Bicze i inne atrakcje wodne włączane i wyłączane są przez ratowników.
8.    Obowiązuje zakaz wnoszenia dużych pompowanych zabawek uniemożliwiających dokładne obserwacje lustra wody przez ratowników.
9.    W przypadku częściowej rezerwacji basenu, część zarezerwowana jest oddzielona liną. Klienci mogą przebywać w pozostałej części lecz atrakcje wodne mogą być wyłączone.
10.Wszystkie, nie objęte niniejszym regulaminem sprawy sporne dotyczące basenu rekreacyjnego pod nieobecność kierownika rozstrzyga Ratownik obecny na zmianie.

V. BRODZIK – ZASADY

1.    Dzieci nie umiejące pływać powinny być zaopatrzone w kółka  lub rękawki .
2.    Obowiązuje  zakaz wskakiwania do brodzika.
3.    Dzieci do trzeciego roku życia obowiązkowo muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
4.    Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiedzialność ponosi opiekun.


VI. WANNA Z HYDROMASAŻEM – ZASADY


1.    Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
2.    Za zanieczyszczenie wody przez dziecko odpowiada opiekun.
3.    Dzieci do trzeciego roku życia obowiązkowo muszą mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
4.    Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 minut.
5.    Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej wewnątrz wanny,
     maksymalnie 4 osoby.
6.    Korzystającym z wanny nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
7.    Osoby z nadciśnieniem i osoby wrażliwe na zmiany temperatur, nie powinny po
korzystaniu z wanny, wchodzić do basenu sportowego (znaczna różnica temperatury wody).
     8.  Należy zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu do wanny.


VII. ZJEŻDŻALNIA – ZASADY

Zjeżdżalnia jest częścią krytej pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
Wymiary zjeżdżalni :  długość 60 m,  średnica ślizgu 100 cm

W celu wykonania bezpiecznego ślizgu należy:

1.    Zachować ostrożność na schodach do zjeżdżalni i przy wchodzeniu na platformę startową. Na podeście startowym powinna znajdować się tylko jedna osoba.
2    Sprawdzić przed zjazdem czy do ślizgu dopływa woda. Zjazd bez dopływu wody jest zabroniony.
3.    Zjeżdżać pojedynczo stosując się do sygnalizacji świetlnej:
– światło czerwone STOP –  ZAKAZ ZJAZDU,
– światło zielone START – WOLNY ZJAZD.
     4.  Przed wykonaniem zjazdu należy sprawdzić czy poprzednia osoba zakończyła 
          zjazd w basenie hamownym.
5.  Zjazd odbywa się pojedynczo.
6.    Zjeżdżać można siedząc lub leżąc na plecach nogami do przodu.
7.    Po wykonaniu ślizgu do basenu hamownego, niezwłocznie go opuścić, robiąc miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.

Należy przestrzegać następujących zasad:

1.    Ze zjeżdżalni samodzielnie korzystać mogą osoby powyżej 7 lat.
2.    Dopuszcza się zjazd dzieci w wieku do 7 lat wraz z osobą pełnoletnią.
3.    Korzystających ze zjeżdżalni obowiązuje strój kąpielowy bez zapięć guzikowych lub suwakowych.
4.    Przed wejściem do zjeżdżalni należy zdjąć okulary, łańcuszki, wisiorki itp.,
5.    Podporządkować się poleceniom ratowników, opiekunów i pracowników pływalni.

Zabrania się:

1.    Biegania po schodach zjeżdżalni.
2.    Wykonywania ślizgów grupowych.
3.    Wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu.
4.    Zjeżdżania w pozycjach „głową w dół”, na stopach, na kolanach, na stojąco.
5.    Zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
6.    Wchodzenia po ślizgu zjeżdżalni „pod prąd”.
7.    Stwarzanie sytuacji zagrażających własnemu zdrowiu i życiu i innym osobom.
8.    Wykonywanie ślizgów przez osoby będące pod wpływem alkoholu.
9.    Wnoszenie na zjeżdżalnię ciężkich i ostrych przedmiotów.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE W/W ZASAD NIE BĘDĄ MOGŁY KORZYSTAĆ ZE ZJEŻDŻALNI.


VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY 

1.    Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Przed korzystaniem z saun :
– należy umyć ciało pod prysznicem i dokładnie wytrzeć
– załatwić potrzeby fizjologiczne,
    – zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,
    – zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
    – zdjąć obuwie basenowe.

2.    W saunie suchej należy usiąść lub położyć się  na ręczniku. Ręcznik powinien być tak rozłożony, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
3.    W saunach można pozostać tak długo, jak długo odczuwana jest przyjemność.           (zalecany jeden cykl do 15minut). Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub samopoczucia w czasie korzystania z saun, należy niezwłocznie włączyć dzwonek alarmowy, znajdujący się wewnątrz sauny.
4.    W saunie, nie należy przeszkadzać innym głośną rozmową.
5.    Po wyjściu z saun należy  schłodzić swoje ciało pod natryskiem lub skorzystać ze zbiornika z zimną wodą.
6.    Dzieci do lat 14 oraz osoby niepełnosprawne w stopniu uniemożliwiającym samodzielne korzystanie  przebywają w saunach wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Zabrania się wchodzić do gorącej sauny osobom będącym pod wpływem alkoholu, silnych lekarstw lub narkotyków.
8. Opłata za korzystanie z saun naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. Opłata za niezalogowanie się do sauny pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 9. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
10. Regulacja temperatury i wilgotności w saunach należy do obsługi. Nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów.
11. W saunach zabrania się :
    – umieszczania przedmiotów łatwopalnych na lub w pobliżu elementów grzejnych,
    – dotykania gorącego pieca i innych gorących elementów,
    – nieuzasadnionego wzywania pomocy przyciskiem alarmowym.
12. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez ratowników i pracowników MOSiR.
13. Korzystanie z saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.IX  ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KARNETÓW.

1.    Sprzedaż karnetów dla klientów indywidualnych odbywa się w kasie w godzinach otwarcia pływalni.
2.    Realizacja zamówień karnetów oraz ich doładowań dla firm i instytucji odbywa się w kasie pływalni lub w biurze w godzinach od 7.00 – 14.00 w dniach od poniedziałku do piątku.
3.    Karnet jest ważny od momentu zakupu do wyczerpania wartości kwotowej, na którą został zakupiony.
4.    Przy pierwszym zakupie karnetu obowiązuje opłata za wydanie karty
elektronicznej na własność zgodnie z cennikiem.
5.    Nie ma możliwości zwrotu zakupionego karnetu oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych zasobów na karnecie.
6.    Na jeden karnet może wchodzić kilka osób.
7.    Osoby wchodzące na podstawie karnetu proszone są o jego okazanie przed   wejściem.
8. Każdą osobę wchodzącą na podstawie karnetu obowiązuje Regulamin Pływalni.


X. ODPŁATNOŚĆ

1.    Opłata za bilety ( 68  lub 128 minut pobytu) pobierana jest według cennika i nie podlega zwrotowi.
2.    Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili oddania paska  obsłudze kasy przy wychodzeniu.
3.    Dopłata za pobyt w strefie płatnej powyżej zadeklarowanego czasu pobytu, naliczana jest według cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością  do minuty.
4.    Istnieje możliwość zatrzymania czasu pobytu, przy użyciu opcji STOP CZAS w czasie oczekiwania w kolejce do kasy na czas do 5 min.
5.  Po rozliczeniu pobytu na basenie i oddaniu paska należy niezwłocznie opuścić strefę basen (strefa płatna).
6.    Faktury za usługi świadczone przez krytą pływalnię „WODNIK” można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów, w terminie do 15-stego dnia kolejnego miesiąca.
7.    Rozliczanie pobytu na hali basenowej odbywa się w oparciu o obowiązujący
cennik usług.XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
1.    Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich   rodzice lub opiekunowie prawni. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości  szkody.
2.    Pływalnia  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia  (w szatni i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
3.    Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
4.    Za zgubienie lub uszkodzenie paska, obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem, którą należy uiścić w kasie pływalni .
5.    Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać pracownikom kasy obiektu.
6.    W razie zniszczenia mienia (deski, rękawki, kółka, szafki, itp.) przez użytkownika należy sporządzić protokół szkody z dokładnym opisem szkody i danymi sprawcy zdarzenia  (hala basenowa-ratownicy, szatnie i hole- firma sprzątająca, kasjerka ).
7.    Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją wszystkich przepisów regulaminu krytej pływalni  „WODNIK”. 

XII. NADZÓR


1.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu i nie stosujące się do zaleceń personelu, ratowników będą usuwane z terenu pływalni ponosząc koszty zakupu biletu.
2.    Personel oraz ratownicy mogą czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających.
3.    Wewnątrz obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania  bez uprzedniego uzyskania zgody dyrektora MOSiR lub kierownika.
4.    Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz prowadzenia akcji promocyjnych jest możliwe odpłatnie po uzyskaniu zgody dyrektora MOSiR w uzgodnieniu miejsca ich umieszczenia z kierownikiem.
5.    Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu mogą zgłaszać kierownikowi  lub wpisać się do książki skarg i wniosków, która znajduje się w kasie obiektu.
   
     
   


 Załącznik  nr 1 
do regulaminu  krytej  pływalni
„Wodnik” w Czechowicach-Dziedzicach


REGULAMIN
DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE USŁUG REKREACYJNO-RUCHOWYCH NA OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI  ,,WODNIK” W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   
1.    Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na krytej pływalni ‘Wodnik”      w Czechowicach-Dziedzicach zwanych dalej Podmiotem – obowiązuje regulamin krytej pływalni „Wodnik” oraz niniejszy regulamin.
2.     Podmioty mogą prowadzić usługi rekreacyjno – ruchowe w zakresie:
– zabawy w wodzie z maluchami,
-nauki i doskonalenia pływania (szkółki pływackie, indywidualna nauka pływania),
– aqua aerobiku.
3.    Usługi rekreacyjno-ruchowe mogą prowadzić podmioty, które:
– złożyły pisemny wniosek o zapotrzebowanie wraz z klauzulą zgody na         przetwarzanie danych osobowych,
– przedłożyły kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej, 
–  przedstawiły wymagane uprawnienia oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia
– przedstawiły aktualną polisę ubezpieczeniową OC wraz z oświadczeniem             o  przejęciu odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie lub mieniu,
– przedłożyły pisemną akceptacji wszystkich regulaminów obowiązujących        w obiekcie,
–  uzyskały pisemne pozwolenie lub zawarły umowę z MOSiR,
–  uzyskały wpis do harmonogramu zajęć pływalni.
4.    Kierownik udostępnia podmiotom tor basenu rekreacyjnego, tory basenu sportowego wraz z szatniami, a za udostępnienie pobierana jest opłata zgodnie        z aktualnym cennikiem obowiązującym na krytej pływalni „Wodnik”.
5.    Grafik zajęć prowadzonych przez podmioty należy uzgodnić z kierownikiem.             W dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach (ferie, wakacje, przerwa świąteczna) podmioty nie prowadzą działalności dla grup na obiekcie. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) istnieje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem.


6.    Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauki i doskonalenia pływania w szkółkach pływackich zobowiązany jest :
– odebrać uczestników zajęć przy bramce wejściowej przy kasie,
– rozdać uczestnikom zajęć paski uprawniające do wejścia na basen,
– sprawdzić stan liczbowy swojej grupy przed i po zajęciach,
– zapewnić opiekę na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa).
– wejść na teren szatni oraz nieckę basenową razem z uczestnikami zajęć przygotowany do ich prowadzenia,
– odprowadzić uczestników zajęć do bramki wyjściowej,
– zwrócić komplet pasków pobranych przed zajęciami
7.    Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nauki i doskonalenia pływania w ramach zajęć indywidualnej nauki pływania zobowiązany jest :
– zapewnić opiekę podopiecznemu na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa)
– uczestników do 7-go roku życia odebrać przy bramce wejściowej przy kasie, zapewnić mu opiekę na strefie basen (korytarz, szatnie, hala basenowa) oraz odprowadzić po zajęciach do bramki wyjściowej.
8.    Za bezpieczeństwo ćwiczących na basenie uczestników zajęć oraz za właściwe ich zachowanie w pomieszczeniach szatni, pryszniców, korytarzach, hali basenowej odpowiedzialny jest podmiot prowadzący zajęcia.
9.    Instruktorzy podmiotów prowadzący zajęcia winni posiadać koszulkę z napisem np. „instruktor/trener/opiekun” lub „szkoła pływania/nazwa podmiotu”.
10.     Nie przestrzeganie przez podmioty niniejszego regulaminu wiąże się                   z odsunięciem danego podmiotu od prowadzenia usług rekreacyjno-ruchowych na obiekcie krytej pływalni  „Wodnik”.
11.     Dane podmiotu (imię i nazwisko,  nazwę  szkoły pływania,  telefon kontaktowy) zostaną udostępnione na tablicy informacyjnej na terenie krytej  pływalni oraz stronie internetowej  MOSiR.
 

Rozmiar czcionki
Kontrast